whrs logo
Cymdeithas Rheilffordd Eryri
Welsh Highland Railway Society

Prosiectau'r Gymdeithas
Llun: Ben Fisher 

Construction of Meillionen Halt waiting shelter


Y Prosiect:

Paratoi dwy gysgodfa, gan gynnwys toiled i deithwyr anabl, swyddfa weithredol fechan i griwiau’r trenau a swyddfa docynnau i werthu tocynnau pan fydd staff yn yr orsaf.

Gorsaf Waunfawr

Agorwyd gorsaf Waunfawr yn 2001. Nid oedd cyfleusterau ar y pryd ar wahn i lwyfan cyffredin a phont troed. Mae’n bleser cael cyhoeddi fod ymddangosiad yr orsaf wedi gwella dros y blynyddoedd trwy ymdrechion ymroddedig y tm garddio gyda gwelyau blodau lliwgar. Fodd bynnag, nid oedd cysgod ar gael i deithwyr na chriwiau’r trenau wrth iddynt gyfnewid tocynnau haearn.

Gydag ymestyniad y rheilffordd i Feddgelert a thu hwnt, mae’r orsaf, erbyn hyn, yn fan cychwyn poblogaidd i deithwyr sydd angen siwrnai fyrrach yn hytrach na thaith gyflawn. Felly, mae’r orsaf yn gallu bod yn brysur dros ben. Mae’r Cwmni wedi bod yn ymwybodol o’r diffyg ers tro ond anelwyd yr adnoddau a’r ymdrechion at gwblhau’r lein i Borthmadog. Yn unol ’r polisi o gyflenwi cyfleusterau gwell i deithwyr, mae’r Gymdeithas wedi cychwyn ar y prosiect yma gyda rhoddion hael gan aelodau. Mae’r Gymdeithas yn trefnu i adeiladu cysgodfeydd yn Waun Fawr, cysgodfeydd tebyg i’r rhai mewn gorsafoedd eraill fel Rhyd Ddu a Nantmor. Yn y tymor hir, rhagwelir adeilad mwy sefydlog, ond yn y cyfamser, bydd y cysgodfeydd yma’n cyflawni pwrpas sydd wir ei hangen.

-oOo-

Cychwynnwyd ar y gwaith dros y penwythnos, Awst 13eg – 15fed 2010. Dyma adroddiad Dafydd Thomas:

Gwaith daear - llun gan Steve Broomfield Dros y penwythnos, gan gynnwys Dydd Gwener, Awst 13eg, cychwynnodd Gang y Llaw Ddu, Gogledd Cymru (North Wales Black Hand Gang) ar y gwaith paratoadol ar gyfer cysgodfeydd llwyfan Gorsaf Waun Fawr. Y dasg gyntaf Dydd Gwener oedd clirio ffordd i mewn i iard Waun Fawr; mae’n syndod faint o dyfiant planhigion sy’n digwydd mewn blwyddyn. Yn dilyn hyn, roedd rhaid lleoli pen traen carthffosiaeth o dan y llwyfan. Roedd y gorchudd o darmac yn galed dros ben, yn ddigon da i’r M1 fe dybiwn!

Gwaith daear - llun gan Steve BroomfieldDydd Sadwrn a wawriodd a daliwyd ati i dyllu’r ffos i’r draen carthffosiaeth ynghyd ag agor tyllau a choncridio strapiau cefnogi ar gyfer sylfaeni’r cysgodfeydd. Bydd y sylfaeni hyn yn debyg i’r rhai sydd ym Meddgelert; nid wedi’u gosod ar friciau fel sydd yng nghysgodfeydd parhaol Snowdon Ranger, Meillionen a Nantmor.

O’r diwedd, gwelwyd cwblhad y draen carthffosiaeth ar y Dydd Sul. Mae’r draen yma ei hangen i’r toiled sy’n rhan o gysgodfa ar y llwyfan i lawr (down platform). Dechreuwyd hefyd ar fframweithiau pren y cysgodfeydd ynghyd thyllu ffosydd i bibelli gwasanaeth trydan, dŵr a chyfathrebiadau.Mae Cymdeithas Rheilffordd Eryri yn Elusen Gofrestredig, Rhif
: 1094938  


  webmasters yw’r holl gynnwys neu fel y dangosir  - Diweddarwyd y dudalen 16fed Awst 2010 gan David Tidy